Generation Capacity Statement 2023–2032

The Generation Capacity Statement (GCS), which is published annually by EirGrid, examines the likely balance between electricity demand and supply during the years 2023 to 2032. You can find the accompanying GCS Data Workbook here: https://cms.eirgrid.ie/sites/default/files/publications/GCS-2023-2032-D…

Tuarascáil Bhliantúil EirGrid 2022

Clúdaíonn an tuarascáil bhliantúil seo an tréimhse ón 1 Deireadh Fómhair 2021 go dtí an 30 Meán Fómhair 2022. Bhí an tréimhse dhá mhí dhéag seo ríthábhachtach maidir lenár dtreochlár Ár dTodhchaí Leictreachais a Mhúnlú a chur i bhfeidhm chun an t-athrú seo a sholáthar, mar aon leis an méid a chuireann sé lenár n-uaillmhianta aeráide sna deich mbliana amach romhainn.

Tuarascáil Bhliantúil EirGrid 2021

Oibríonn agus forbraíonn EirGrid Group an córas leictreachais in Éire agus i dTuaisceart Éireann. An príomhról atá againn ná córas cumhachta uileoileáin agus an margadh leictreachais mordhíola a oibriú, a fhorbairt agus a fheabhsú. Chomh maith leis sin, forbraímid agus oibrímid idirnaisc le heangacha in aice linn agus cumasaímid idirnascairí tríú páirtí. Seolann EirGrid cumhacht ón áit a ngintear í chuig an áit a dteastaítear í, ag an praghas is eacnamúla is féidir.